ผอ.สพม.17

      รองผอ.สพม.17

      มอบอำนวยการ

      มอบนโยบายและแผน

      มอบบุคคลฯ

      มอบส่งเสริมฯ

      มอบนิเทศและติดตามฯ

      มอบตรวจสอบภายใน

      มอบผอ.โรงเรียน

ปฎิทินการปฏิบัติงาน สพม.17