ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการดำเนินการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

26 Views

ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการดำเนินการรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563


สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ประกาศตำแหน่งว่าง

หนังสือนำส่ง

แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินตามองค์ประกอบ

ปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย

การจัดส่งเอกสารและรายละเอียดการพิจารณา

หมายเหตุ ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ให้จัดส่งเอกสาร จำนวน 2 ชุด (ไม่ต้องจัดทำเป็นรูปเล่ม) ดังนี้

1) คำร้องขอย้าย

2) สำเนาก.พ. 7 (ฉบับที่เป็นปัจจุบัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด)

3) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

และจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย โดยภายในเล่มให้จัดทำแบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินฯ ด้วย (ตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด) จำนวน 1 เล่ม

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร 039 314 402 ต่อ 15, 16

Posted in ข่าวประกาศจากเขต/ศธจ.