ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

64 Views

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 มกราคม 2563 และจังหวัดตราด ในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยมีคณะกรรมการ
จากอาชีวศึกษาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการประชุม

เครดิค:แผ่นประชาสัมพันธ์/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17, ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสงเสริมฯ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *