รองผอ.สพม.17พร้อมเจ้าหน้าที่ปปช. ประจำจังหวัด ลงพื้นการสอบคัดเลือกนักเรียน

74 Views

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมด้วยข้าราชการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดจันทบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี
2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนศรียานุสรณ์

แผ่นประชาสัมพันธ์/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17, ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสงเสริมฯ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *