ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

60 Views

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (รับจัดสรรที่เรียน)

เครดิต:แผ่นประชาสัมพันธ์/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17, ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสงเสริมฯ.