ประกาศการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพันาผู้เรียน และศูนย์สารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

24 Views

ประกาศการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพันาผู้เรียน และศูนย์สารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

Posted in ประกาศคำสั่งกลุ่มนิเทศ.