กรมบัญชีกลางแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

14 Views

กรมบัญชีกลางแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองและแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น (ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์) ได้ที่

1. ระบบ e-Filing ของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf
อ่านคู่มือการใช้งาน >>คลิกที่นี่<<

2. Application บนมือถือ “iHealthCare”

หากต้องการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ให้กรอกแบบฟอร์มขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) โดยแนบเอกสารหลักฐานตามรายการแนบท้าย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ แล้วแจ้งเรื่องผ่านโรงเรียนต้นสังกัดมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้นายทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลต่อไป

Posted in ข่าวประกาศอื่นๆ.