กฎหมายที่เกี่ยวข้องกลุ่ม นโยบายและแผน

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน

พระราชบัญญัติ

— พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
— พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
— พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
— พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

 

พระราชกฤษฏีกา

— พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551
— พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
— พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
— พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
— พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
— พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ( ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

 

ระเบียบกระทรวง

— ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
— ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
— ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
— ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
— ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
— ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
— ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

 

ยุทธศาสตร์ชาติ

— ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
— ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับย่อ

 

แผนพัฒนาการศึกษา

— แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
— แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
— แผนพัฒนาการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) พ.ศ.2562-2564
— นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
— หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(แก้ไขปรับปรุงตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่นร0704/ว68)

 

คำสั่งกระทรวง

— คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 407/2562 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
— คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 408/2562เรื่องมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
— ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

Posted in กฏหมายที่เกียวข้อง.