กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

พระราชบัญญัติ

— พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ .2561

— พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

กฏกระทรวง

— กฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

พระราชกฤษฎีกา

— พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

— พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

ระเบียบกระทรวงการคลัง

— ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

— ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

— ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

— ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

— ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

— ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

— ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ภาคผนวก

— หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

— หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22,12/01/2561 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ว 22)

— หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 103 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

— หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน

— หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 76 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน

— หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

— หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนั้น

— หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง รายการค่าใช้สอย ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

— หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 188 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 — หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 225 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่องการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคมและหลักประกันสัญญา

— หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว91 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

– หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 92 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

— หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 93 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

— หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 94 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

— หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว225 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและประกันสัญญา

— หนังสือ่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดส่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

มอบอำนาจ

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1449/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน  2555

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1846/2555 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 239/2557 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติการจัดประชุมของทางราชการ  สั่ง ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 300/2557 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 304/2557 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 306/2557 เรื่อง มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ  สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 308/2557 เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ สั่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1677/2560 เรื่อง มอบอำนาจการมอบโอนพัสดุ  สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1365/2560 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 565/2561 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  สั่ง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1062/2561 เรื่อง มอบอำนาจการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ  สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

— คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 279/2562 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน  สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

Posted in กฏหมายที่เกียวข้อง.