รองผอ.สพม.17พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ปปช. ประจำจังหวัด และอส. ลงพื้นการสอบคัดเลือกนักเรียน จ.ตราด

25 Views

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พร้อมด้วยข้าราชการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อสม. เจ้าหน้าที่ปกครอง อส. และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
และโรงเรียนตราษตระการคุณ

เครดิต:แผ่นประชาสัมพันธ์/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17, ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสงเสริมฯ.