เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ 3 บทเรียนขึ้นไป โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

Posted in ออกเกียรติบัตร.