ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรัยนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และหลังจากการลงนามได้มีการทำ PLC วางแผนการพัฒนาร่วมกันของครูและบริหารสถานศึกษา

Posted in InformationSesaChantrat.