คำสั่งจังหวัดตราด​ ที่ 2769/2563 ลงวันที่​ 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

40 Views
Posted in ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตราด COVID-19.