คำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)

69 Views
Posted in ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตราด COVID-19.