ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

47 Views

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Posted in กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.