ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)และนายกเทศมนตรี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี ส่งคู่มือประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)และนายกเทศมนตรีเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.