พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูในจังหวัดในการเสริมสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานและมอบโล่รางวัล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ลิงค์ภาพบรรยากาศทั้งหมด

https://drive.google.com/drive/folders/1kcww6So6D21yAcdI_LPzEKf8Mkfja126?usp=sharing

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.17.