ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่อง มาตรการการดำเนินงานด้านมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย