พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564

83 Views
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูในจังหวัดในการเสริมสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานและมอบโล่รางวัล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

ลิงค์ภาพบรรยากาศทั้งหมด

https://drive.google.com/drive/folders/1kcww6So6D21yAcdI_LPzEKf8Mkfja126?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)และนายกเทศมนตรี

16 Views

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันเลือกตั้ง เทศบาลเมืองจันทบุรี ส่งคู่มือประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.)และนายกเทศมนตรีเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี62-64

16 Views

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

50 Views

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา

44 Views

แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดตามหนังสือด้านล่าง