สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
สพม.จบตร ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ