ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

156 Views
         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม.17 ได้เป็นประธาน ในการดำเนินการประชุม บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องโสตทัตนศึกษา โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ โดยมี ผอ.โรงเรียน/ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสพม.17 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงนโนบายจากกระทรวงศึกษาธิการ การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ในรอบการประชุมที่ผ่านมา

ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

101 Views

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรัยนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และหลังจากการลงนามได้มีการทำ PLC วางแผนการพัฒนาร่วมกันของครูและบริหารสถานศึกษา