ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่

116 Views

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ให้การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ จำนวน ๔ ราย ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ณ โรงเรียนที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ได้แก่ ๑. นางสาวจูนมณี กิจครวญ ตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ๒. นางสาวชลธิชา กองเขียว ตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ๓.นางสาวกานติมา นีลมงคล ตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี ๔. นางสาวอาทิตยา ขี้เหล็กสี ตำเเหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมท่าเเคลง จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

ประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้เเจงเเนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)

90 Views

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ และนางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ร่วมประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้เเจงเเนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid-19)

ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

พุธเช้าข่าว สพฐ. ๖/๐๑/๖๔

78 Views

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

Conference สถานการณ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดตราด สพม.๑๗)

79 Views

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เเละ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๗ ประชุม Conference สถานการณ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดตราด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗)

ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

Conference สถานการณ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี สพม.๑๗)

83 Views

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เเละ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๗ ประชุม Conference สถานการณ์การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 (เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗)

ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

พุธเช้าข่าว สพฐ.

89 Views

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑๗ นายพิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เเละ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗  พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๗ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน(จังหวัดตราด) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

75 Views

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดตราด) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเรือนเกรา โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน(จังหวัดจันทบุรี) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

57 Views

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดจันทบุรี) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

พิธีบวงสรวงเเละพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

65 Views

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ โดยมีกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร เเละ กลุ่มกฎหมายเเละคดี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเเละพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ทุ่งนาเชย)

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเเละวางเเผนการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

150 Views

วันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเเละวางเเผนการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ณ ห้องประชุมทอขวัญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗