ปฏิทิน ผอ.สพม.17

April 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • ร่วมพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี /มอบรองทิวา ยานไกล แทน
 • เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนา บุคลากรสายบริหารสถานศึกษาโดยใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ ณ สอยดาว กู๊ดวิว รีสอร์ท อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
2
 • เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนา บุคลากรสายบริหารสถานศึกษาโดยใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ ณ สอยดาว กู๊ดวิว รีสอร์ท อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ประชุม ก.บ.อ./ประชุมยาเสพติด/ประชุมความมั่นคง อำเภอเมืองจันทบุรี ณ ห้องประชุมสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน/มอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมแทน
 • ประชุมการจัดงานประจำปี จังหวัดจันทบุรี 2564 ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี/มอบ นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง ประชุมแทน
3
4
5
 • ประชุม อกศจ.จันทบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
 • ออกตรวจการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ในเขต ต.แสลง ต.ท่าช้าง/มอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แทน
6
 • ประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
7
 • ประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
 • เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสหวิทยาเขตสตาร์บุษ ณ โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม/มอบ รองพิทยุตม์ กงกุล แทน
 • เป็นประธานประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Self Assessment Report : SAR) ณ ห้องประชุม 2 อาคารสมเด็จพระวันรัต โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระรัต อุปถัมภ์)/รองทิวา ยานไกล เป็นประธานแทน
 • ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดตราด ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด/มอบ นายณรงค์ พิริยะกิตติการ ประชุมแทน
8
 • ประชุมปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" ณ โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี
 • ประชุม กศจ.จันทบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี/มอบรองพิทยุตม์ กงกุล แทน
 • ออกตรวจการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ในเขต ต.ตลาด ต.ท่าช้าง/มอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แทน
 • เป็นประธานประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Self Assessment Report : SAR) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 90 ปี โรงเรียนศรียานุสรณ์/รองทิวา ยานไกล เป็นประธานแทน
9
 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด(หลังเก่า)/มอบ รองบุณยกุล หัตถกี ประชุมแทน
 • ประชุมคณะทำงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
10
11
12
13
14
15
 • ร่วมพิธีเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จันทบุรี/มอบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ แทน
16
17
18
19
 • ประชุม กศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี/มอบ รองพิทยุตม์ กงกุล แทน
 • ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด/ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
20
 • ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
21
22
23
 • ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลฯ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
24
25
26
 • ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "วิ่งธงชาติไทย...รวมใจสู่ชัยชนะ" ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี/มอบ นายณรงค์ พิริยะกิตติการ แทน
27
28
29
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
30
Posted in .