ปฏิทิน ผอ.สพม.17

July 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
 • ประชุมรับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.วัดคิรีวิหารฯ แต่งกายเครื่องแบบชุดกากี
6
7
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด/มอบ รองบุณยกุล หัตถกี แทน
8
9
10
 • เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
11
12
 • ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาออนไลน์การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ณ ห้องประชุมทอขวัญ/มอบรองบุณยกุล หัตถกี แทน
 • เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 และ ว10/2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาฐิตพูลสวัสดิ์ฯ รร.ท่าใหม่ฯ
13
14
 • ประชุม ผอ.กลุ่มงาน/หน่วย ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
 • เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงบูรณาการ ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
15
16
 • ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สพฐ. ณ รร.เบญจมานุสรณ์ /มอบ รองพิทยุตม์ กงกุล แทน
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ เนินนางพญา/มอบ นางจุฑาทิพ ค้าผล แทน
17
 • เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
18
19
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีขอเข้าพบปรึกษางานราชการ
20
 • เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application microsoft teams ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.จบตร
 • ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมทอขวัญ สพม.จบตร
 • ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
 • เป็นประธานประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.ศรียานุสรณ์
21
 • ชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ./ณ ห้องประชุมปันสุข
 • ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมปันสุข
 • ประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรา/มอบรองบุณยกุล หัตถกี แทน
 • ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ราย นายนฤพล ม่วงศรี ณ ห้องประชุมปันสุข
22
23
 • Event
 • เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บริเวณโดม สพม.จบตร/ แต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน
 • เป็นประธานประชุมคณะกรรมประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษฯ ณ ห้องประชุมปันสุข
24
25
26
27
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดแก่งหางแมว/มอบ รองบุณยกุล หัตถกี แทน
 • ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เรื่องการคืนเงินอุดหนุนช่วยเหลือนักเรียน
28
29
 • รับฟังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบZOOM
 • ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไน์ ZOOM Cloud Meetings
30
31
Posted in .