ปฏิทิน ผอ.สพม.17

February 2021

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.๑๗
2
 • ประชุม อกศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี/มอบ รองพิทยุตม์ กงกุล ประชุมแทน
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ(กบอ.) ณ ห้องประชุมสมาคมกำนันฯ อบจ.จันทบุรี/มอบ เจ้าหน้าที่ ก.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมแทน
3
 • ประชุม อกศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี/มอบ รองพิทยุตม์ กงกุล ประชุมแทน
4
 • เป็นประธานประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.17
5
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างกรอบและแนวทางการดำเนินงานของการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
6
7
8
 • รับคำปรึกษา/แนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สพท. และนำเสนอผลการปฏิบัติ แผนพัฒนาการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สพป.จันทบุรี เขต ๑
 • ประชุม กศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี /มอบรองพิทยุตม์ กงกุล ประชุมแทน
9
10
 • ประชุมเตรียมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.๑๗
 • ออกตรวจการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ พื้นที่ตำบลวังโตนด/มอบนายสหชัย บุญสิน ออกตรวจแทน
11
 • ประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์(ทางโปรแกรม Webex Meeting)เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมปันสุข สพม.17
12
13
14
 • ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดเขาสอยดาวเหนือ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี/มอบ รองบุณยกุล หัตถกี ร่วมพิธีแทน
15
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ
 • ประชุม กศจ.จันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี/มอบ รองพิทยุตม์ กงกุล ประชุมแทน
16
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน ณ ห้องประชุมปันสุข
17
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนย้ายข้าราชการครูสายผู้สอน ณ ห้องประชุมปันสุข
 • เป็นเกียรติเข้าร่วมรับการประเมินขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์/มอบ รองบุณยกุล หัตถกี แทน
 • ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสถานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด(คสป.) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด/มอบรองบุณยกุล หัตถกี ประชุมแทน
 • เป็นประธานประชุมโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
 • ออกตรวจการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ พื้นที่ตำบลทรายขาว ตำบลทับไทร/มอบนายสหชัย บุญสิน ออกตรวจแทน
 • เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ณ ห้องปรชุมปันสุข สพม.17
18
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
19
 • ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี/มอบ รองบุณยกุล หัตถกี ประชุมแทน
 • ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ๑๐๙ ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องโสต ๓ รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 • ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดจันทบุรี
 • ประชุมปรึกษาหารือกำหนดแนวทางการเตรียมจัดงาน "วันตราดรำลึก 115 ปี" ประจำปี 2564 ณ อบจ.ตราด/มอบ ผอ.สุภาวดี อายุเจริญ ประชุมแทน
20
21
22
23
 • ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ณ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑
 • ออกตรวจการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ พื้นที่ตำบลจันทนิมิต ตำบลพลับพลา ตำบลวัดใหม่/มอบนายสหชัย บุญสิน ออกตรวจแทน
24
 • ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี/มอบ รองพิทยุตม์ กงกุล ประชุมแทน
 • ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ณ สพป.สะแก้ว เขต ๒
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด/มอบ รองทิวา ยานไกล ประชุมแทน
 • ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดเขาเขาแจงเบง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี/มอบ รองบุณยกุล หัตถกี และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีแทน
25
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี/มอบ รองพิทยุตม์ กงกุล ประชุมแทน
 • ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ณ สพป.จันทบุรี เขต 1
 • ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี/มอบ นางสาวบงกช พูลเกษม ประชุมแทน
26
27
28
Posted in .