กิจกรรม ระลึกถึงพระคุณของครูออนไลน์ ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๔ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

1,877 Views
“ดอกกล้วยไม้” สัญลักษณ์วันครู

** สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม “ส่งคำระลึกถึงพระคุณของครู…ทางออนไลน์” และร่วมตอบแบบสอบถาม ทั้ง 2 กิจกรรม

สามารถออกใบประกาศเกียรติบัตร ได้โดย คลิกที่ดอกกล้วยไม้ด้านบน **

ประวัติความเป็นมาของวันครู

        วันครู เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2499  จากการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี  โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวปราศรัยถึงความคิดที่จะกำหนดให้มีวันครูต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศ ความว่า…

        “ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครู ควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อวันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง” 

        และในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” โดยยึดถือตามวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 และมีการจัดกิจกรรมขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ ได้กำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญ คือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน  การจัดงานวันครูได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้สอดคล้องกับสังคมตลอดเวลา   ปัจจุบันการจัดงานวันครูได้มีการกำหนดให้จัดพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภาโดยมีคณะกรรมการจัดงานวันครู ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ประกอบด้วยบุคคลหลายอาชีพร่วมกันเป็นผู้จัด สำหรับส่วนภูมิภาคมอบให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูขึ้นเช่นเดียวกับ ส่วนกลางจะจัดรวมกันที่จังหวัดหรือแต่ละอำเภอ

        สัญลักษณ์ของวันครู คือ ดอกกล้วยไม้ ซึ่งถูกประกาศให้เป็นดอกไม้ประจำวันครูขึ้นในปี พ.ศ. 2539  เนื่องจากคณะกรรรมการจัดงานวันครูได้เล็งเห็นว่าการเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้ต้องให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่เป็นเวลานาน เพื่อให้ได้ผลิดอกสวยงาม เช่นเดียวกับการใช้เวลาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งวิชาความรู้และนิสัย เพื่อให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ ซึ่งศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล บุคคลผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาไทย ได้เขียนโคลงถึงการศึกษาเอาไว้บทหนึ่ง ว่า…

คำขวัญวันครู 2564

กิจกรรมวันครูปีที่ผ่านมา

วสันตดิลกฉันท์ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

โดย ครูอัจฉรา เนตรายนต์ ครูอาวุโสนอกประจำการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17ผู้แทนกล่าวคำปฏิญาณตนครูและบุคลากรฯ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ 2564 สพม.17

โดย นายสุวรรณ ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

กล่าวเนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 65 พ.ศ 2564กิจกรรมวันครู สพม.17 ประจำปี 2564

* ร่วมส่งคำระลึกถึงพระคุณของครู…ทางออนไลน์** ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

หมายเหตุ *** ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.17 ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งคำอวยพร และร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ครบทั้ง 2 กิจกรรม โดยใส่ชื่อ-สกุลถูกต้อง จะได้รับเกียรติบัตรจากทาง สพม.17 ในภายหลัง ***

ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

213 Views

ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564