เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ 3 บทเรียนขึ้นไป โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

360 Views

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2563

246 Views