ทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

 
นายสุเมธ บรรเทาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ E-mail : director.sesa17@gmail.com เบอร์โทร:
 
นางสาวพรทิพย์  พึ่งฝั่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ E-mail : pornthip_sk02@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905
 
นางสุนันทา  จิตต์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน E-mail : director.sesa17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905
 
นางสาวจริยา   ทายศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ E-mail : director.sesa17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905
 
นายสุรสิทธิ์   รัตนนิกร พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า E-mail : director.sesa17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905
 
นายชัยสิทธิ เนรมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ E-mail : director.sesa17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905
 
นายชาติชาย แสงสุวรรณ พนักงานขับรถ E-mail : director.sesa17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905
 
 
นางจันทิมา  คงคางาม พนักงานดูแลความสะอาด E-mail : director.sesa17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905
 
นางสาวกุลิสรา ทองศรี พนักงานธุรการ E-mail : director.sesa17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-6905

 
นางวิภา สะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล E-mail : vipa_saard@hotmail.com เบอร์โทร : 085-388-3597
 
นางสลักจิตต์ สิงขุดร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ E-mail : kunnok.269@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597
 
นางสมพร วงษ์ชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ E-mail : sompron7492@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597
 
นางสาวนิตย์รดี ใจอาษา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ E-mail : paochan2558@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597
 
นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ E-mail : naritt77@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597
 
นางสาวกรรณิการ์ พลับพลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน E-mail : kaew_0909@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597
 
นางสาวมณฑนา ไสยวรรณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล E-mail : yyy.mo2498@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597
 
นางสาวธัญวรัตม์ ประเสริฐสังข์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล E-mail : nutak_thanwarat@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-3597
 

 
นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน E-mail : plan.sec17@gmail.com เบอร์โทร : 085-388-7674
 
นางรื่นฤดี เกตุโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ E-mail : plan.sec17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-7674
 
นางสาวสุกัญญา ชาญพนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ E-mail : plan.sec17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-7674
 
นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ E-mail : plan.sec17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-7674
 
นางสาวโชติรส บัวเกษร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ E-mail : plan.sec17@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-388-7674
 

 
นางสุริศา ริมคีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา E-mail : tai2tai2000@hotmail.com เบอร์โทร:
 
นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ E-mail : benjawan409@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478
 
นางสาวชลกิตย์ วงศ์คช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ E-mail : kruchol@hotmaul.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478
 
นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ E-mail : toom25576@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478
   
 
 
นางสาวสุณิสา นิยมศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน E-mail : nites17@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1478
 

 
นางสาวบงกช พูลเกษม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา E-mail : nokkatou@hotmail.co.th เบอร์โทร : 082-475-5385
 
นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ E-mail : piyawan_1973@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 082-475-5385
 
นางสาวสุนันทา สถิตย์ธำมรงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ E-mail : sunanta.nj@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 082-475-5385
 
นายณรงค์ พิริยะกิตติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ E-mail : narong_den@yahoo.com เบอร์โทรศัพท์ : 082-475-5385
 
นางสาวศิริพร สนเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ E-mail : nuy_201234@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 082-475-5385
 

 
นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เบอร์โทร : 085-086-1775
นางสาวนริศรา วิสพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ E-mail : nariza1200@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1775
นางสาววัทนีย์ เอี่ยมสอาด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน E-mail : wantaneenapat@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1775
นางสาวภาสุนัน ทองเกิด เจ้าพนักงานการเงิน E-mail : piwsai@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1775
นางสาวกัญจน์วลัย เอิ้อเฟื้อ เจ้าพนักงานการเงิน E-mail : somzii04@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 085-086-1775

 
นายก้องธรรม มิตรดำรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร E-mail : ict-admin@sesa17.go.th
นายชัยสิทธิ เนรมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ E-mail : ict-admin@sesa17.go.th เบอร์โทรศัพท์ : 039-314-402 ต่อ 12
นายคณิต ขลิรัมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ E-mail : ict-admin@sesa17.go.th เบอร์โทรศัพท์ : 039-314-402 ต่อ 12

 
นางจุฑาทิพ ค้าผล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษา เบอร์โทร : 039-314-402 ต่อ 14
 

 
นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี เบอร์โทร : 039-314-402 ต่อ 13
 

 
นางชิดชนก ไชยพงษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน E-mail : chidchanok.ch@hotmail.com เบอร์โทร : 039-314-402 ต่อ 21