ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรฯ" เขียนโดย Super User ฮิต: 28
เผยแพร่เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ฉบับ Digital เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 143
ชุดเอกสาร "เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1146
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ บริหารสหวิทยาเขตฯและบริหารเครือข่ายฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 179
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 17 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 101
ผลการคัดเลือก Best of the Best จากงาน “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.๑๗ สู่วิถีคุณภาพ : Success Story Symposium SESA 17 :S-S-S-S 2017” เมื่อ วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 354
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 137
PowerPoint & DVD การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทีม Smart Trainers Sesa17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 194
เล่มแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 476
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 352