IMG 9367

     วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ จัดกิจกรรม ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ โดยมีนายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.เขตพื้นที่ เป็นประธานในการเปิด และมีผอ.โรงเรียนในสังกัดร่วม กันปลูกต้นนี้ครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 

 

Icon Gallery

myFlickr