IMG 9665

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ได้จัดการดำเนินโครงการ การสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน (SWOT)
สู่แนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรที่ 21

 

Icon Gallery

myFlickr