ss3

 

       รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 นายพิทยุตม์ กงกุล เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยศาสตร์พระราชา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมนิวเทลเวอร์ลอด จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาศักภาพของตนเอง
ด้วยศาสตร์พระราชา

 

 

Icon Gallery

myFlickr