เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 486

Yesterday 338

Week 486

Month 5083

All 109007

Currently are 37 guests and no members online

IMG 9691 Small

     นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.17 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา   เขต 17  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานแนะแนงสู่ยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนาศึกษา  โรงเรียนศรียานุสรณ์
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูแนะแนวโรงเรียนฯ ให้มีความรู้และเข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการดำเนเนงานแนะแนว
2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูแนะแนวโรงเรียน
3.เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานแนะแนวใ้มีความเข้มแข็ง
  ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีครูจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 โรงเรียนและได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.นิรนาท แสนสา 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วย
    
 

บันทึก

บันทึก

Icon Gallery

myFlickr