IMG 9691 Small

     นายวรวิทย์ พรหมคช ผอ.สพม.17 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่มัธยมศึกษา   เขต 17  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานแนะแนงสู่ยุค Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องโสตทัศนาศึกษา  โรงเรียนศรียานุสรณ์
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูแนะแนวโรงเรียนฯ ให้มีความรู้และเข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการดำเนเนงานแนะแนว
2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูแนะแนวโรงเรียน
3.เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานแนะแนวใ้มีความเข้มแข็ง
  ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีครูจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 39 โรงเรียนและได้เชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.นิรนาท แสนสา 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วย
    
 

บันทึก

บันทึก

Icon Gallery

myFlickr