36424998423 53553ab039 z

   นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในการเปิดงาน ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.17 สู่วิถึคุณภาพ : Success Story Symposium SESA17 ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ในการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ Thailand 4.0 อย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ องค์การบรหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

flickr sesa17

myFlickr