เผยแพร่ล่าสุด

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 487

Yesterday 338

Week 487

Month 5084

All 109008

Currently are 34 guests and no members online

imageMain

     นายวรวิทย์  พรหมคช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
เป็นประธาน
ในการเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0
     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวีดจันทบุรี
โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ PLC  :Professiona; Leaning
ให้แก่ทีมนำการขับเคลื่อน PLC 
สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ไปสู่การปฎิบัติในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
    ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วนย ผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคคลากรทางการศึกษา ปรมาณ 100 กว่าท่าน
โดยเป็นโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จังหวัดจันทบุรีและตราด

IMG 8222 Small

 

IMG 8237 Small

IMG 8239 Small

 

IMG 8243 Small

บันทึก

บันทึก