IMG 9045small

   นายวรวิทย์ พรหมคช เป็นประธานในการอบรม กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามโครงการ
พัฒนาครูทั้งระบบเพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนศรียสนุสรณ์ จังหวัด จันทบุรี
   โดยการอบรมคร้ังนี้มีครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๓๒๐ ท่าน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในเขตพื้นมี่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ทั้งจังหวัดจันทบุรี และตราด
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ครูได้เรียนรู้ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ยังมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ และนำเสนอแผนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้
อีกด้วย

IMG 9049small

 

IMG 9057small

 

Icon Gallery

myFlickr