เผยแพร่ล่าสุด

นิเทศติดตามฯ

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579
09/11/61 เข้าดู 116 ครั้ง

บุคคลและนิติกร

ส่งเสริมการศึกษา

boss

boss

สถิติการเข้าชม

Today 30

Yesterday 330

Week 900

Month 3320

All 144279

Currently are 28 guests and no members online

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

     ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และกำหนดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดสรรที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ ได้รับคำร้องและดำเนินการจัดสรรที่เรียน
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่ยื่นคำร้องขอให้จัดสรรที่เรียน
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารแนบท้าย

 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ (pdf)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับหารจัดสรรที่เรียน

๑.จังหวัดจันทบุรี

 ๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

      ๑.โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

      ๒.โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล   

      ๓.โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก

      ๔.โรงเรียนนายายอามพิทยาคม

      ๕.โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

     ๖.โรงเรียนสอยดาววิทยา

     ๗.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

        ๘.โรงเรียนต่างสังกัด(โรงเรียนเทศบาลจันทบุรี๑ ,โรงเรียนเทศบาลจันทบุรี๒)

 ๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

     ๑.โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 

     ๒.โรงเรียนเบญจมานุสรณ์

     ๓.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

๒.จังหวัดตราด

 ๒.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑

      ๑.โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม

      ๒.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

             ๒.๑ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม (เพิ่มเติม)

      ๓.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

      ๔.โรงเรียนตราดสรรเสริญ

              ๔.๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญ (เพิ่มเติม)

      ๕.โรงเรียนบ่อไรวิทยาคม

      ๖.โรงเรียนศิรีเวชเพียรอุปถัมป์(เพิ่มเติม)

 ๒.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔

         ๑.โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

      ๒.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

      ๓.โรงเรียนตราดสรรเสริญ

             ๓.๑ โรงเรียนตราดสรรเสริญ (เพิ่มเติม)

         ๔.โรงเรียนศิรีเวชเพียรอุปถัมป์(เพิ่มเติม)

 

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ประกาศรายชื่อ
ในวันที่ 23 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริงและฉบับสำเนา
2. เอกสารผลการทดสอบทางการศึกษา
3. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ของนักเรียนและบิดามารดา และผู้ปกครอง
4. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา ของนักเรียนและบิดามารดา และผู้ปกครอง