แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579

ดาว์นโหลดไฟลที่นี่ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 - 2579

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ