ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชุดเอกสาร "เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 3629
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 17 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ บริหารสหวิทยาเขตฯและบริหารเครือข่ายฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1299
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 17 เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 997
ผลการคัดเลือก Best of the Best จากงาน “ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.๑๗ สู่วิถีคุณภาพ : Success Story Symposium SESA 17 :S-S-S-S 2017” เมื่อ วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1426
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 679
PowerPoint & DVD การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งทีม Smart Trainers Sesa17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 807
เล่มแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1352
คู่มือการใช้ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 2019
Power point การอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 830
ภาพรวมผลคะแนน O-NET สพม. 17 เขียนโดย Super User ฮิต: 2630