ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เขียนโดย Nat ฮิต: 960
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 793
สื่อวีดีทัศน์ "แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-NET" ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 882
Template และ สรุปผลการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 15 มาตรฐาน สพม.17 เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 1273
ดาวน์โหลดเอกสาร "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR" และ "คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ" ของ สำนักทดสอบ สพฐ. เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 4522
แบบรายงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย Nattakorn ฮิต: 1119
การประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ สพม.17 เขียนโดย ืnatty ฮิต: 1039
แนวทางการดำเนินงานการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1235
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ฮิต: 1314
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference เขียนโดย Super User ฮิต: 884