ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัลสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฮิต: 207
เกียรติบัตรผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพม.17 เขียนโดย Super User ฮิต: 362
รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เขียนโดย Super User ฮิต: 664
รางวัล O-NET คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับม.3 เป็นลำดับที่ 10 เขียนโดย Super User ฮิต: 913
รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิในการปฏิบัติราชการ เขียนโดย Super User ฮิต: 559
เกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) )ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 3062
รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระการเนรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ ฮิต: 1793
เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมฯ ระดับสูงมาก เขียนโดย Super User ฮิต: 2315
เกียรติบัตร "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เขียนโดย Super User ฮิต: 2346
เกียรติบัตร การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการอ่าน เขียน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)ปีการศึกษา2560 เขียนโดย Super User ฮิต: 3143