ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควต้าพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ปี 2562


รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1.เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจาปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2.เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง

3.เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโควตาพิเศษ
ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจาปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยบูรพา