hd
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยทศึกษาเขต 17 
เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดซึ้งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและ
ตัวแทนโรงเรียนมัธยมในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทั้งสิ้น 39 โรงเรียน

  โดยการประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  ครั้งที่ 6/2561 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  โดยได้นำชี้แจงและมอบหมายนโยบายของ สพฐ. และ
และแสดงความยินดีกับครูแลนักเรียน ที่ได้รับรางวัลต่างงๆ  รวมถึงแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่ 

 

flickr sesa17

myFlickr