357709

                                        ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.17 เข้าร่วมเสวนา "กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น เชิงพื้นที่ระดับจังหวัด" จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องจุลมณี3 โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

357785

357702

357705

357712