IMG 0436 header

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ(ระดับสนามสอบ)สำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test: O-
NET) ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพิทยุตม์  กงกุุล และนางสาวทิวา  ยานไกล รอง ผอ.สพม. 17 เป็นประธานและบรรยายให้ความรู้ในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

  ในการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย ผอ.โรงเรียนในสังกัด 39 โรงเรียน และครูที่รับผิดชอบทั้งสิ้นจำนวนกว่า 120 คน วัคถุประสงค์ของการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดสอบตามคู่มือการจัดสอบ O-NET  ของสทศ.