S 4079620Header

    เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  นายพิทยุตม์  กงกุล รองผอ.สพม.17  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ-รุ่นใหญ่ ประจำปีการศึการ 2562 

ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี   โดยมีการอยู่ค่ายพักแรมของนักเรียนในระหว่าวันที่ 23-25 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือ จังหวัดจันทบุรี