IMGHeader

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นางสาวทิวา ยานไกล รอง.ผอ.สพม.17 เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OpenHouse ณ รร.คลองใหญ่วิทยาคมโดยในงานประกอบไปด้วยการแสดงผลงาสนต่างๆของ นักเรียน รร.คลองใหญ่วิทยาคม เช่นทักษะทางด้านภาษา ด้านดนตรี ด้านวิชาการ