BSforweb63

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิทยุตม์ กงกุล รอง ผอ.สพม. 17 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านราชาวดี หลากวิธีเรียนรู้ นำสู่นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2562" ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
โดยมีวัตถรประสงค์เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่สนใจได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนเบ็ญจมานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :Active Learning
ระดับยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน