IMG 1283

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาคจากทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 "เปิดบ้านรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 2562 สืบสานพระราชปณิธานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก (Academic Conference of Chalermphakiat Rajamangalaphisek School) เครือข่ายจำนวน 33 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 647 คน ณ โรงแรมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี  นายถนอม ทินกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปีนี้

IMG 1194IMG 1205IMG 1302