6295

 

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และนางสาวดรุณี ชวาลารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 จากนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวจิณณ์ชญา ทิพย์ปัจทมิตร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9 นางสาวอัจฉรา สำราญเฟื่องสุข  ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

6297

6300

6300

6422