208439

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นางสาวทิวา  ยานไกล รvง ผอ.สพม. 17 เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย  Google Classroom"
ณ โรงเรียนมะขามสรรเสริญ อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
2.ให้คำปรึกษาช่วยเหลือบุคคลากรในโรงเรียนด้วยกันให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom เป็นเรื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน
3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

563567

 

562208439

1.     มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

2.     เป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือบุคคลากรในโรงเรียนด้วยกันให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom เป็นเรื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียน

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ