นายสุรชาติ มานิตย์

                         นายสุรชาติ มานิตย์
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
               E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            นายสุรชาติ มานิตย์

                             นายพิทยุตฆ์ กงกุล
รองผู้อำนวยาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17
                             E-mail: 

 

นางสุริศา ริมคีรี
นางสุริศา ริมคีรี
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
E-mail: 
นางวิภา สะอาด
นางวิภา สะอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail: 
นางสาวลาวัลย์ เฟื่องประยูร
นางสาวลาวัลย์ เฟื่องประยูร
ผผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
E-mail: 
นายวิเชียร นักเสียง
นายวิเชียร นักเสียง
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ
E-mail: 
นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ
นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
E-mail: 
นางชิดชนก ไชยพงษ์
นางชิดชนก ไชยพงษ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
E-mail: 
นายสุเมธ บรรเทาวงษ์
นายสุเมธ บรรเทาวงษ์
ผผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
E-mail: