เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีก่ีแพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศไทย เป็นเหตุให้มีผู้ติดเชื้อ
และมีอัตราแนวโน้มแพร่กระจายไปในจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

 

มาตรการCovid

มาตรการCovid 001